SLUŽBA ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA (STI)

Ispitivanje opreme pod pritiskom


               U sastavu PD „PRO TENT“ d.o.o, shodno važećim zakonskim propisima i potrebama korisnika naših usluga,kao posebna organizaciona celina posluje i Služba za tehnička ispitivanja (STI). Ova akreditovana laboratorija za ispitivanje je od februara 2008. god, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, kod Akreditacionog Tela Srbije akreditovana za mehanička ispitivanja opreme pod pritiskom:
• ventila sigurnosti:
– u laboratoriji, ispitnim stolom
– na terenu, LEGATEST uređajem za ispitivanje ventila zavarenih za cevovod i/ili ventila većih gabarita
prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj
114/2021, 63/2023.), kao i prema standardima SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017/A2:2019;

• čeličnih bešavnih boca za gas (boce za CO 2 ), prema standardima SRPS EN ISO 18119:2019/А1:2021;
• zavarenih čeličnih boca, prema SRPS M.Z2.501:1994 ili prema SRPS ISO 4706:2014;
• posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, prema SRPS EN 13445-5:2021
čime je potvrđena njena kompetentnost za ispitivanja.


Jedan od preduslova za kvalitet usluga ispitivanja i dokaza kompetentnosti Službe za tehnička ispitivanja
(STI) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 je i zadovoljstvo korisnika usluga. Na osnovu toga
su proizašli principi politike kvaliteta akreditovane laboratorije za ispitivanja:


1) Profesionalizam: Zaposleni u akreditovanoj laboratoriji su dužni da na utvrđen način sprovode
odgovarajuće aktivnosti, tako da se uvek ostvaruje profesionalizam i kvalitet usluga sa kojima će korisnik
usluga biti zadovoljan.


2) Znanje: Za potrebe korisnika mogu se sprovoditi ispitivanja koja su definisana Priručnikom o kvalitetu,
kao i prema odgovarajućim procedurama i uputstvima za koje je kompetentnost laboratorije dokazana.


3) Poverenje: Poverenje u sistem kvaliteta laboratorije i rezultate ispitivanja se iskazuje kroz:
• konstantno praćenje Zahteva i normativnih dokumenata korisnika radi:
– planiranja aktivnosti prema potrebama korisnika,
– stalnog poboljšanja u procesu rada,
– stalnog unapredjenja metoda ispitivanja i podizanja nivoa usluga,
– obezbeđenja poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka,
– stalnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih laboratorije,
– stvaranja klime saradnje, poverenja i pripadnosti laboratoriji.
• periodična međulaboratorijska i interna uporedna ispitivanja radi potvrdjivanja načina i ispravnosti
rada i prikupljanja novih znanja.


4) Pravila: Zaposleni laboratorije su u obavezi da poznaju i u svom radu primenjuju Politiku kvaliteta
Službe za tehnička ispitivanja (STI), Priručnik o kvalitetu i dokumente sistema kvaliteta koji iz Priručnika
proizilaze.


Reference:
• AD EPS; ogranak TE Nikola Tesla; TENT-A, Obrenovac
• AD EPS; ogranak TE Nikola Tesla; TENT-B, Ušće
• AD EPS; ogranak TE Nikola Tesla; TENT-ŽT, Obrenovac
• AD EPS; ogranak TE Nikola Tesla; TE Kolubara, Veliki Crljeni
• JP EPS; ogranak TE Nikola Tesla; TE Morava, Svilajnac
• JKP Novosadska toplana, Novi Sad
• SP Lasta a.d, Beograd; Prigradski saobraćaj Obrenovac
• Eko-Dunav d.o.o, Beograd
• TermoSolar, Valjevo
• JP PTT Saobraćaja Srbija, Beograd
• JKP GSP Beograd, Beograd