Poslovodstvo

Direktor
Slobodan Vujičić, dipl.ecc.
tel. +381 11 2054 803;
e-mail: slobodan.vujicic@protent.rs

Kordinator finansijsko – komercijalnih poslova
Miodrag Mitrović, mr. ecc.
tel. +381 11 2054 801;
e-mail: miodrag.mitrovic@protent.rs

Direktor tehničkog sektora
Nebojša Bugarski, dipl. inž. maš.
tel. +381 11 2054 857;
e-mail: nebojsa.bugarski@protent.rs

Direktor zajedničkih poslova
Todor Vasković, dipl. pol.
tel. +381 11 2054 885;
e-mail: todor.vaskovic@protent.rs

Direktor pravnih i opštih poslova
Jadranka Čanić, dipl. pravnik
tel. +381 11 2054 819;
e-mail: jadranka.canic@protent.rs

Direktor komercijalnih poslova
Biljana Jovanović, dipl.ecc.
tel: +381112054815
biljana.jovanovic@protent.rs

Organi upravljanja

Shodno odredbama Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju PD PRO TENT d.o.o. organi upravljanja su:
– Skupština društva
– Direktor

Ovlašćenja Skupštine društva vrši Vlada Republike Srbije preko svojih imenovanih predstavnika:
Predsednik: Milan Marković, pravnik,
– Vesna Blažić, dipl.inž.tehnologije,
– Nemanja Čukvas, dipl.ekonomista
– Miodrag Mitrović, mr. ekonomskih nauka
– Igor Marinković, dipl. menadžer