SLUŽBA ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA (STI)

Ispitivanje opreme pod pritiskom

U sastavu PD „PRO TENT“ d.o.o, shodno važećim zakonskim propisima i potrebama korisnika naših usluga, kao posebna organizaciona celina posluje i Služba za tehnička ispitivanja (STI). Ova akreditovana laboratorija za ispitivanje je od februara 2008. god, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, kod Akreditacionog Tela Srbije akreditovana za mehanička ispitivanja opreme pod pritiskom:

• ventila sigurnosti, prema SRPS EN ISO 4126-1:2014,

• čeličnih bešavnih boca za gas, prema SRPS ISO 6406:2014,

• zavarenih čeličnih boca, prema SRPS M.Z2.501:1994,

• zavarene posude od legure aluminijuma, prema SRPS M.Z2.502:1994,

• posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, prema SRPS EN 13445:2015, čime je potvrđena njena kompetentnost za ispitivanja.

Jedan od preduslova za kvalitet usluga ispitivanja i dokaza kompetentnosti Službe za tehnička ispitivanja (STI) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 je i zadovoljstvo korisnika usluga. Na osnovu toga su proizašli principi politike kvaliteta akreditovane laboratorije za ispitivanja:

1) Profesionalizam: Zaposleni u akreditovanoj laboratoriji su dužni da na utvrđen način sprovode odgovarajuće aktivnosti, tako da se uvek ostvaruje profesionalizam i kvalitet usluga sa kojima će korisnik usluga biti zadovoljan.

2) Znanje: Za potrebe korisnika mogu se sprovoditi ispitivanja koja su definisana Priručnikom o kvalitetu, kao i prema odgovarajućim procedurama i uputstvima za koje je kompetentnost laboratorije dokazana.

3) Poverenje: Poverenje u sistem kvaliteta laboratorije i rezultate ispitivanja se iskazuje kroz:

• konstantno praćenje Zahteva i normativnih dokumenata korisnika radi:

– planiranja aktivnosti prema potrebama korisnika,
– stalnog poboljšanja u procesu rada,
– stalnog unapredjenja metoda ispitivanja i podizanja nivoa usluga,
– obezbeđenja poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka,
– stalnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih laboratorije,
– stvaranja klime saradnje, poverenja i pripadnosti laboratoriji.

• periodična međulaboratorijska i interna uporedna ispitivanja radi potvrdjivanja načina i ispravnosti rada i prikupljanja novih znanja.

4) Pravila: Zaposleni laboratorije su u obavezi da poznaju i u svom radu primenjuju Politiku kvaliteta Službe za tehnička ispitivanja (STI), Priručnik o kvalitetu i dokumente sistema kvaliteta koji iz Priručnika proizilaze.

Reference:

• PD TE Nikola Tesla A –Obrenovac
• PD TE Nikola Tesla B –Ušće
• PD TE Nikola Tesla ŽT –Obrenovac
• PD TE Nikola Tesla Kolubara –Veliki Crljeni
• TE KO Kostolac –Pomoćna mehanizacija
• Kompanija Prva Iskra-Namenska a.d. -Barič
• Milan Blagojević – Namenska a.d. –Lučani
• Feromont Inženjering a.d. –Beograd
• SP Lasta a.d. –Beograd , Prigradski saobraćaj Obrenovac
• IRKOM d.o.o. -Kosjerić
• Eko-Dunav d.o.o. -Beograd
• BEAUTY d.o.o. –Obrenovac
• STELIT 90 d.o.o. –Obrenovac
• PIK Bečej – poljoprivreda a.d. – Bečej
• HIP-Azotara – Pančevo
• BG Moto Provide
• JKP Novosadska toplana – Novi Sad
• TermoSolar – Valjevo
• JP PTT Saobraćaja Srbija – Beograd
• JKP GSP Beograd – Beograd