MAŠINSKO ODRŽAVANJE


– grupa za mašinske radove na turboagregatu,
– grupa za mašinske radove na kotlu i
– grupa za zavarivačke radove.

 

• Grupa za mašinske radove na turboagregatu
Održavanje mašinske opreme u mašinskoj hali,
Instalacijehidropumpi niskog i visokog pritiska,
Servisiranje uljnih pumpi za podmazivanje,
Sanacija i prepravka cevovoda za podmazivanje,
Ugradnja ventila i klapni.

 

• Referenc lista grupe za mašinske radove na turboagregatu:
Kapitalni remont bloka B1 snage 350MW u “TE Kostolac”, 2008. godine
Održavanje bloka A1 “TENT A” snage 210MW, 2009. godine
Modernizacija bloka A6 “TENT A” 308MW na 350MW, 2010. godine
Srednja revizija bloka B2 “TENT B” 610MW, 2011. godine
Revizija turbine, generatora “Energolinija” 12MW, 2011. godine
Kapitalni remont bloka B1 “TENT B”, 2012. godine
Modernizacija bloka A5 “TENT A” kao podizvodjač, 2012. godine
Demontažni i montažni radovi na turbinskom postrojenju bloka A3 na “TENT A”, 2014. godina.

 

• Grupa za mašinske radove na kotlu
Remont i održavanje cevnog sistema kotla,
Remont pomoćnih kotlovskih uređaja:
Mlinskih postrojenja
Ventilatora svežeg vazduha i ventilatora dimnog gasa
Dozatora i dodavača
Postrojenja dopreme uglja
Sistemi na deponiji
Bager stanice i sistemi otpepeljivanja
Usluge rukovanja i nadzora nad radom postrojenja unutrašnjeg transporta uglja

 

• Referenc lista grupe za mašinske radove na kotlu:
Povećanje kapaciteta mlinova A3, A4, A5 na “TENT A” (nosilac ugovora HITACHI),
Remont pregrejača 6, na bloku A3 na “TENT A”,
Zamena dela MP1 na bloku A1 na “TENT A”,
Reparacija radnih kola, mlinova A1, A2 i A6 na “TENT A”, 2013. i 2014. godina,
Rekonstrukcija mlinova na bloku A5 na “TENT A” , 2012. godina,
Zamena delova cevnog sistema kotla u okviru revitalizacije bloka B1 na “TENT B” (nosilac ugovora Doosen Power Systems), 2012. godina,
Remont i sanacija radnih kola mlinova, Pot 2, TE “Ugljevik”, 2012. godina,
Remont mlinskih postrojenja na blokovima A1, A2, A3, A4 i A6 na “TENT A”, 2012. i 2013. godina,
Remont cevnog sistema na blokovima A1 i A2 na “TENT A”, 2012. godina,
Održavanje ventilatora na blokovima A1-A6 na “TENT A”, 2012.-2015. godina
Održavanje CSK, parovoda i cevovoda bloka A1 na “TENT A”, 2013. godina,
Održavanje mazutnog postrojenja na “TENT A”, 2013. godina,Remont dodavača na blokovima A1, A2, A3, A4 i A6 na “TENT A”, 2013. godina,
Godišnji remont kanala dimnog gasa i svežeg vazduha na blokovima A1, A2, A3, A4 i A6 na “TENT A”, 2013. godina,
Održavanje mašinske opreme elektrofiltera, sistema otpepeljavanja, vazduha i dimnih gasova, TE “Kolubara”, 2013. i 2014. godina,
Remont rosta, kracera i traka na blokovima B1 i B2 na “TENT B”, 2013. godina,
Održavanje CSK, parovoda i cevovoda bloka B2 na “TENT B”, 2014. i 2015. godina,
Remont mazutnog postrojenja na blokovima A1, A2, A3, A4 i A6 na “TENT A”, 2014. godina,
Održavanje CSK na blokovima A3 i A4 na “TENT A”, 2014. i 2015. godina,
Održavanje mašinske opreme elektrofiltera, sistema otpepeljavanja, vazduha i dimnih gasova, “TENT A”, 2014. i 2015. godina,
Remont CSK na bloku A3 na “TENT A”, 2014. godina,
Remont mlinova i pulvis spojnica K6, TE “Kolubara”, 2014. godina.

 

• Grupa za zavarivačke radove
Zavarivanje topljenjem metalnih materijala Reference grupe za zavarivačke radove:
Angažovanje bravara i zavarivača na remontnim poslovima na blokovima B1 i B2 na “TENT B”, 2012, 2013, 2014 i 2015. godina,
Angažovanje bravara i zavarivača za potrebe fabrikacije, demontaže i montaže cevi isparivača na bloku A1 “TENT A”, 2014. godina,
Angažovanje bravara I zavarivača za poslove remontnog i interventnog održavanja cevovoda u mašinskoj hali blokova A1-A6 “TENT A”, 2014. godina
Angažovanje bravara, elektrozavarivača i autogenog zavarivača na remontu centralnog grejanja “TENT B”, 2015. godina
Angažovanje kvalifikovanih bravara i zavarivača na dodavačima uglja “TENT A”, 2015. godina