Zaštita i uređenje životne sredine

Zaštita i uređenje životne sredine

 

Vršimo usluge održavanja u čistom stanju kotlarnica,mašinskih hala i ostalih pogonskih objekata u TE”Nikola Tesla” A i B u Obrenovcu.Na tim poslovima angažovano je 11 manuelnih radnika.Bavimo se i biološkom rekultivacijom deponija pepela,košenjem trava,krčenjem šiblja,sečom drveća,održavanjem zelenih površina i suzbijanjem korovske vegetacije.Na tim poslovima angažovano je 30 radnika osposobljenih za rad sa motornim kosama(trimerima),motornim testerama,kosačicama i poljoprivrednom mehanizacijom.

 

 

Reference:

 

 • Biološka rekultivacija deponije pepela TENT A i B u Obrenovcu(period 2006-2012.god.)
 • Radovi na košenju trave,krčenju šiblja i čišćenju rigola  oko pepelovoda na deponiji pepela TENT A i B u Obrenovcu(period  2011-2012.god.)
 • Košenje trave u transformatorskim stanicama JP”Elektromreže Srbije”(2010.god.)
 • Održavanje i čuvanje ZP “Grupa stabala lužnjaka-Jozića koliba” u Obrenovcu(2012.god.)
 • Suzbijnje vegetacije na prugama TENT i TEK(period 2007-2010. god i 2012.god.)
 • Uređenje kanala u delu postrojenja “PUTOKS” TENT B u Obrenovcu(2012.god.)
 • Ručna priprema terena za pošumljavanje JP”Srbija šume” na deponiji pepela TENT A( period 2011-2012.god.)
 • Nega i održavanje zasada i zelenih površina  JP”Zaštita i unapređenje životne sredine” Obrenovac(2011.god)
 • Seča rastinja ispod dalekovoda na području Ogranak Aranđelovac i pogona Topola (2013)
 • Ručna priprema terena za pošumljavanje Srbija šume(2013)
 • Košenje trave i seča rastinja u krugu TS (2013)
 • Usluge održvanja u čistom stanju glavnih pog.objekata TENT A i B (2013,2014,2015)
 • Radovi na deponiji pepela TENT A — Odr&vanje zelenila (2013,2014,2015)
 • Biološka rekultivacija dep.Pepela TENT A i B (2013,2014,2015)
 • Košenje trave i krčenje šiblja sa obe strane pruge (2013)
 • Radovi na deponiji pepela TENT B i delu postrojenja „PUTOKS“ (2013)
 • Usluge košenja trave i krečnja šiblja TENT B (2013-2014)
 • 0držvanje kruga TENT B (2014,2015)
 • Usluge košenja trave i seča šiblja oko deponije TENT -B (2015)
 • Radovi na krčenju rigola od nanosa blata oko kasete 2 TENT B (2015)
 • Hemijsko tretiranje prugama ZT TENT A (2015)