Zaštita i uređenje životne sredine

Vršimo usluge održavanja u čistom stanju kotlarnica, mašinskih hala i ostalih pogonskih objekata u TE”Nikola Tesla” A i B u Obrenovcu, kao i u svim ograncima JP „EPS“. Bavimo se i biološkom rekultivacijom deponija pepela, košenjem trava, krčenjem šiblja, sečom drveća, održavanjem zelenih površina i suzbijanjem korovske vegetacije. Na tim poslovima angažovano je osposobljeno osoblje za rad sa motornim kosama (trimerima), motornim testerama, kosačicama i poljoprivrednom mehanizacijom.

Reference:

 

 • Biološka rekultivacija deponije pepela TENT A i B, TEK
 • Radovi na košenju trave, krčenju šiblja i čišćenju rigola  oko pepelovoda na deponiji pepela TENT A i B u Obrenovcu
 • Košenje trave u transformatorskim stanicama JP”Elektromreže Srbije”
 • Održavanje i čuvanje ZP “Grupa stabala lužnjaka-Jozića koliba” u Obrenovcu
 • Suzbijanje vegetacije na prugama TENT i TEK
 • Uređenje kanala u delu postrojenja “PUTOKS” TENT B u Obrenovcu
 • Ručna priprema terena za pošumljavanje JP”Srbija šume” na deponiji pepela TENT A
 • Nega i održavanje zasada i zelenih površina  JP ”Zaštita i unapređenje životne sredine” Obrenovac
 • Seča rastinja ispod dalekovoda na području Ogranak „Aranđelovac“ i pogona „Topola“
 • Ručna priprema terena za pošumljavanje Srbija šume
 • Košenje trave i seča rastinja u krugu transformatorskih stanica
 • Usluge održvanja u čistom stanju glavnih pogonskih objekata TENT A i B
 • Radovi na deponiji pepela TENT A — Održavanje zelenila
 • Biološka rekultivacija deponije pepela TENT A i B
 • Košenje trave i krčenje šiblja sa obe strane pruge
 • Radovi na deponiji pepela TENT B i delu postrojenja „PUTOKS“
 • Usluge košenja trave i krčenja šiblja TENT B
 • Održavanje kruga TENT B
 • Usluge košenja trave i seča šiblja oko deponije TENT B 
 • Radovi na krčenju rigola od nanosa blata oko kasete 2 TENT B
 • Hemijsko tretiranje prugama ZT TENT A
 • Održavanje zelenih površina i saobraćajnica u svim ograncima EPS
 • Košenje trave i seča šiblja oko deponije pepela i u krugu elektrane TENT – B; period 2019.godina – 2020.godina, period 2020.godina – 2021.godina i period 2021.godina – 2022.godina.

 • Biološka rekultivacija deponije pepela TENT A, TENT B i TE Kolubara; period 2019.godina – 2020.godina, period 2020.godina – 2021.godina i period 2021.godina – 2023.godina.

 • Održavanje zelenih površina i saobraćajnica; period 2019.godina – 2020.godina, period 2021.godina – 2022.godina i period 2022.godina – 2023.godina.

 • Hemijsko tretiranje vegetacije na pruzi; period 2020.godine.